leń palarnia kawy

Darmowa dostawa od 99 PLN

§1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. Wystawca bonu prezentowego (określany dalej jako: Wystawca) –MDMC SP. ZO.O, zarejestrowana w KRS pod numerem NIP: 5833185339, REGON: 362475151; adres poczty elektronicznej: hello@lencoffee.com numer telefonu kontaktowego: 694845693 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora);

2. Bon prezentowy (określany dalej jako: Karta) – generowana przez Wystawcę elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego (zapisana w formie cyfrowej lub odzwierciedlona fizycznie w formie karty), potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie podarunkowej na towary o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty z zastrzeżeniem, iż Karta nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności karta podarunkowa nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług;

3. Klient – osoba pozyskująca Kartę od Wystawcy;

4. Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty;

5. Wartość do wykorzystania – przypisana karcie kwota, według wyboru Klienta, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w sklepie Wystawcy; wartości Kart do wykorzystania w internetowym www.lencoffee.com 100,00 złotych, 150,00 złotych, 200,00 złotych;

6. Sklep internetowy www.lencoffee.com prowadzony pod adresem https://lencoffee.com/, umożliwiający wykorzystanie Karty przeznaczonej dla sklepu internetowego;

7. Transakcja dokonana przy użyciu Karty operacja polegająca na wymianie Karty na towary, przy czym każdy rodzaj Karty, w okresie jej ważności, może być wykorzystany przez Użytkownika wielokrotnie aż do wyczerpania wartości danej Karty; po dokonaniu transakcji prawa wynikające z Karty wygasają i jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.

§2.

1. Karty mają formę numeryczno – literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem wartości do wykorzystania, wpisanego w graficzne przedstawienie Karty.

2. Karta służy wyłącznie do realizacji transakcji.

3. Karta ma okres ważności, tj. wartość zgromadzona na Karcie podlega wymianie na towary wyłącznie w okresie wskazanym na Karcie. Po upływie okresu ważności Karta wygasa, a jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania;

4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu / generowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika). Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty w celu jej zablokowania. Blokada Karty następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych;

5. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu karty w terminie 30 dni od dnia przesłania karty na adres Użytkownika wskazany przez Klienta. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres Wystawcy. W takim wypadku dezaktywacja Karty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych po dniu otrzymania przez Wystawcę wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty;

6. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji karty Użytkownik z niej nie skorzysta. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem e-maila Klienta o odstąpieniu od umowy zakupu karty, a jej dezaktywacją, Użytkownik skorzystał z karty, Wystawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę;

§ 3.

1. Warunkiem przesłania Karty Użytkownikowi jest zasilenie jej przez Klienta kwotą wartości do wykorzystania;

2. Wystawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty, czy zbyt małej wartości do wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w sklepie;

3. Wystawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

§4.

1. Karta może być zakupiona przez Klienta za pomocą udostępnionej przez Wystawcę strony www.lencoffee.com;

2. W celu zakupu Karty w formie cyfrowej Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą wskazaną na stronie;

3. Za pomocą strony, Klient uprawniony jest do ustalenia następujących parametrów Karty cyfrowej: nominał Karty (wartość do wykorzystania), termin ważności Karty, dane Użytkownika (adres e-mail), datę dostarczenia, zindywidualizowaną wiadomość tekstową dla Użytkownika;

§5.

1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą wartości do wykorzystania;

2. Karty nie mogą być wymieniane na pieniądze;

3. Wystawca, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą na wniosek odpowiednio Klienta lub Użytkownika;

4. Użytkownik Karty do wykorzystania w sklepie internetowym www.lencoffee.com realizuje Kartę poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart: „Miejsce do wpisania kodu” oraz unikalnego kodu PIN. Wartość koszyka zostanie obniżona o wartość do wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie. Dokonana transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji;

5. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem sklepu;

6. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty wartości do wykorzystania, to wówczas pozostała na Karcie kwota może zostać wykorzystana, w okresie ważności Karty, przy kolejnych transakcjach. Nie ma możliwości wypłaty niewykorzystanej części wartości Karty w gotówce;

7. Klient może wykorzystać tylko jedną Kartę w jednym zamówieniu. Kart nie można łączyć;

8. Korzystanie z Karty może być łączone z posiadanymi przez użytkownika kodami rabatowymi;

§6.

1. Karta może być użyta w okresie ważności podanym na Karcie do chwili dokonania transakcji lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika;

2. W przypadku utraty Karty możliwa jest jej blokada przez Wystawcę, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: hello@lencoffee.com. Wystawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez Użytkownika Karty przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty jest podanie przez Użytkownika przypisanego karcie numeru i kodu PIN;

3. Wystawca ma prawo odmówić realizacji karty w następujących przypadkach:a. upływu terminu ważności Karty lub jej wygaśnięcia;b. braku na Karcie wartości do wykorzystania w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów;c. wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających realizację Karty, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wystawcy;

4. Realizacja Karty przez Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym regulaminie;

5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie;

6. Przy uwzględnieniu reklamacji produktu na korzyść klienta w przypadku wystąpienia problemów w realizacji transakcji przy użyciu Karty, Użytkownik zgłosi powyższe wystawcy telefonicznie lub wiadomości e-mail na adres: hello@lenocffee.com;

7. Reklamacje związane z Kartami będą rozpatrywane przez Wystawcę w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mają być składane pisemnie na adres siedziby Wystawcy;

§7.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa;

2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień;

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.lencoffee.com. Wystawca ma obowiązek przekazania Klientowi / Użytkownikowi niniejszy regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie;

4. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym regulaminie albo odwołania programu bez podania przyczyny. O zmianach Wystawca poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem www.lencoffee.com. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy plików cookie do analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony partnerom analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazujesz lub które gromadzą poprzez korzystanie z ich usług.Dalsze korzystanie oznacza akceptację polityki prywatności.