leń palarnia kawy

Darmowa dostawa od 99 PLN

REGULAMIN PROGAMU LOJALNOŚCIOWEGO
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
Organizatorem programu jest MDMC Sp. z o.o., ul. Świętojańska 65, 80-840 Gdańsk, pomorskie
Program lojalnościowy Moje Punkty skierowany jest do klientów sklepu internetowego www.lencoffee.com
W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na rabaty na kolejne zakupy zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
W przypadku zakończenia Programu Moje Punkty punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.
§2. DEFINICJE
Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
Klient – osoba dokonująca zakupów w www.lencoffee.com
Organizator – MDMC Sp. z o.o., ul. Świętojańska 65, 80-840 Gdańsk, pomorskie
Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy- formularz znajdujący się na stronie https://dobrapalarniakawy.pl/rejestracja/, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.
Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo uzupełniła formularz zgłoszeniowy.
§3. UCZESTNICTWO
Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w www.lencoffee.com oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
Z chwilą wypełnia formularza online na stronie www.lencoffee.com klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu Moje Punkty
Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Punkty przyznawane są za zakupy w sklepie www.lencoffee.com w przeliczeniu 1 zł wartości zamówienia = 1 punkt. Dodatkowo przyznawana jest pula startowych punktów za rejestrację w ilości 10 punktów
Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie.
Rejestracja punktów odbywa się automatycznie.
Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na rabat klikając na stronie koszyka www.lencoffee.com guzik „wykorzystaj” i wpisując wybraną przez siebie ilość punktów
§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
Klient może punkty zgormadzone na swoim koncie wymienić na rabaty w stałym przeliczniku, który wynosi 20 punktów = 1 zł, co daje mu 1 zł rabatu za każde wykorzystane 20 punktów. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika punktów. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z rabatu w poprzednim przeliczniku punktów.
Warunkiem otrzymania rabatu jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania wykorzystanych punktów, poza przypadkiem anulowania i zwrotu zamówienia, w takim przypadku punkty wracają na konto uczestnika.
§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres www.lencoffee.com stosowną informację.
Organizator zastrzega prawo nieprzyznania rabatu Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
§7. REKLAMACJE
Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres organizatora programu lub mailowo na adres: www.lencoffee.com
Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 30 dni od zgłoszenia.
§8. DANE OSOBOWE
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: MDMC Sp. z o.o., ul. Świętojańska 65, 80-840 Gdańsk
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego, czyli 1 rok. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub wymiany punktów na rabat. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości punktów uzyskanych w Programie przez Uczestnika w stałym przeliczniku 20 punktów = 1 zł.
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy plików cookie do analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony partnerom analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazujesz lub które gromadzą poprzez korzystanie z ich usług.Dalsze korzystanie oznacza akceptację polityki prywatności.